header1header1
header1

Miljö och Säkerhet

Vår målsättning är att verksamheten ska ha minsta möjliga påverkan på miljön.
Vi byter regelbundet ut vår vagnpark för att anpassa den till gällande miljö och säkerhetskrav.

Alla fordon är utrustade med alkolås och samtliga fordon har bälten på alla platser.

Vi diskuterar fortlöpande säkerhetsfrågor med vår personal, och vi värnar särskilt om våra mest sårbara kunder – skolbarnen. Våra förare följer bl.a. alltid med de mindre barnen över vägen om de tvingas stiga av på ”fel sida” av vägen.

Vi erbjuder de skolor vi trafikerar att ta del av vår skolskjutsinformation riktad till skolbarn. Då besöker vi skolklasser, diskuterar säkerhet och ordning i bussar, visar en säkerhetsvideo samt genomför en utrymningsövning i en av våra bussar.

Vi strävar efter att ha kunniga, erfarna samt intresserade förare.
Förstahjälpen och brandsläckningsutbildning är exempel på aktiviteter som vår personal genomgått.
miljoochsakerhetrattmiljoochsakerhetratt
miljoochsakerhetratt

Alkohol- och drogpolicy samt handlingsplan för Wallners Buss AB


Alkohol- och drogpolicy
 • Företaget ska förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet, skapa en god arbetsmiljö 
  och därmed öka trafiksäkerheten.
 • Företagets verksamhet ska vara alkohol- och drogfri.
 • Företaget kräver av sina anställda att helt avstå från all befattning med narkotika såväl 
  på arbetstid som på fritid. Befattning med narkotika utgör brott enligt svensk lag och accepteras därför inte i någon form av företaget.
 • Företaget kräver av sina anställda att helt avstå från alkoholförtäring under och i omedelbar anslutning till arbetspass.
 • Alla inom företaget är ansvariga för att skapa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.
 • Om förare ertappas påverkad i tjänst och om detta leder till att körkort indrages,
  kan detta i sin tur leda till avsked om ej lämplig omplacering kan ordnas.


Handlingsplan för missbruk av alkohol och droger 
 • För att säkerställa att företagets verksamhet är alkohol- och drogfri, använder sig företaget av fordonsmonterade alkolås. Då särskild anledning/misstanke kan föreligga, kan i samråd med aktuell Fackförening slumpmässiga alkohol- och drogtester genomföras, likaså drogtester vid nyanställning och rehabilitering.
 • Anställd som är påverkad ska skickas hem under betryggande former och någon ska 
  följa den anställde hem. Frånvaron är inte lönegrundande.
 • Vid misstanke om att en anställd är alkohol- eller drogpåverkad ska närmaste chef omedelbart underrättas. Anställd som misstänks vara alkohol- eller drogpåverkad ska, 
  om arbetsgivaren bedömer det som nödvändigt, genomgå ett alkohol- eller drogtest.
  Arbetsgivaren har rätt, utan föregående varning, slumpmässigt utföra alkohol-/drogtester av anställda i tjänst.
 • Den anställde ska uppmanas att komma tillbaka opåverkad nästa dag. Om den anställde uteblir och inte hör av sig per telefon är närmste chef ansvarig för att 
  den anställde kontaktas.
 • Närmaste chef ska ha ett samtal dagen efter i syfte att ta reda på om det var en engångsföreteelse eller tecken på allvarligare missbruksproblem.
 • Krav på förändring ska ställas och vid behov ska en rehabiliterings- eller behandlingsplan upprättas. Ett behandlingskontrakt kan skrivas mellan företaget 
  och den anställde.
 • Om företagets alkohol- och drogpolicy inte följs kan en skriftlig varning alternativt erinran komma att utdelas.
 • Fortsatt missbruk, vägran till rehabilitering eller avbruten behandling kan leda till förhandling om uppsägning.

Arbetsmiljö- och trafiksäkerhetspolicy

 
Det övergripande målet för arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsarbetet i vår verksamhet vid Wallners Buss AB
är att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagare för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den verksamhet som råder i företaget.
 
Vi har den uppfattningen att en god arbetsmiljö är ett konkurrensmedel som befrämjar både företaget samt våra medarbetare.
 
Arbetsförhållandena skall, så långt det är möjligt och rimligt, anpassas till medarbetarnas förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Medarbetaren skall, så långt det är möjligt 
och rimligt ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation.
 
Det är vår strävan att ständigt förbättra arbetsmiljön och därmed skapa stimulans och trivsel 
för medarbetarna. Detta för att förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro 
och så tidigt som möjligt aktivt arbeta med rehabilitering.
 
Trafiksäkerhet ingår som en naturlig del i vår arbetsmiljö, vilket konkret innebär att
varje anställd i tjänst skall föregå med gott exempel genom att:


 • hålla givna hastighetsgränser och respektera gällande trafikregler,
 • använda bilbälte,
 • vara nykter- och drogfri,
 • försäkra sig om att fordon är trafiksäkert och ha nödvändig trafiksäkerhetsutrustning och
 • omgående rapportera skador/felaktigheter på fordon till arbetsledning.

I konsekvens med denna policy kan arbetsgivaren komma att på förfrågan från polisen att lämna ut namn på medarbetare som bryter mot hastighetsbegränsningar och fotograferas av Vägverkets hastighetskameror.
 
Arbetsgivaren, d v s den som råder över arbetsstället, har alltid huvudansvaret för att medarbetarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen.
 
I det dagliga arbetet skall varje enskild anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och arbets-miljö. Det ankommer på var och en att, inte bara följa instruktioner och rutiner, utan också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker, som kan utgöra ett hot mot en god arbetsmiljö.